2015-2016 M.M. VIDAUS AUDITAS

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, Jo tikslas – analizuoti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, tobulinančius mokyklos veiklą.

Darželyje ,,Gintarėlis" vidaus auditas 2015-2016 m.m. vykdomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.

2015 m. lapkričio mėnesio buvo vykdomas ,,platusis auditas". Apklausta 16 pedagogų. Vidaus audito koordinavimo grupė (VAK) apibendrino rezultatus.

Stiprieji rodikliai:

1.1.5. Tradicijos

1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas įstaigoje

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas

2.1.2. Programų tarpusavio dermė

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir kūrybiškumas, sistemingumas

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti aplinka

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys

6.3.2. Įstaigos atstovavimas ir reprezentavimas

 

Silpniau vertinti šie veiklos rodikliai:

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė

4.3.1.Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

1.3.3. Atvirumas pokyčiams

5.3.1. Finansavimas (biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos)

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema

6.1.1. Pedagogų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite.